متشازر

متشازر

English-Ottoman Turkish language متشازر


متشازر - müteşazir

متشازر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشازر. متشازر attoman turkish I mean, متشازر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشازر, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşazir ~ متشازر

Ottoman Turkish

Top