متشارج

متشارج

English-Ottoman Turkish language متشارج


متشارج - müteşaric

متشارج means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشارج. متشارج attoman turkish I mean, متشارج What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشارج, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşaric ~ متشارج

Ottoman Turkish

Top