متشاق

متشاق

English-Ottoman Turkish language متشاق


متشاق - müteşak

متشاق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشاق. متشاق attoman turkish I mean, متشاق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشاق, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşak ~ متشاق

Ottoman Turkish

Top