متشاخص

متشاخص

English-Ottoman Turkish language متشاخص


متشاخص - müteşahıs

متشاخص means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشاخص. متشاخص attoman turkish I mean, متشاخص What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشاخص, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşahıs ~ متشاخس
müteşahıs ~ متشاخص

Ottoman Turkish

Top