مشتاتم

مشتاتم

English-Ottoman Turkish language مشتاتم


مشتاتم - müteşatim

مشتاتم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مشتاتم. مشتاتم attoman turkish I mean, مشتاتم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مشتاتم, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşatim ~ مشتاتم

Ottoman Turkish

Top