متشارك

متشارك

English-Ottoman Turkish language متشارك


متشارك - müteşarik

متشارك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشارك. متشارك attoman turkish I mean, متشارك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشارك, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşarik ~ متشارك

Ottoman Turkish

Top