متشاغل

متشاغل

English-Ottoman Turkish language متشاغل


متشاغل - müteşagıl

متشاغل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشاغل. متشاغل attoman turkish I mean, متشاغل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشاغل, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşagıl ~ متشاغل

Ottoman Turkish

Top