متشانی

متشانی

English-Ottoman Turkish language متشانی


متشانی - müteşani

متشانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشانی. متشانی attoman turkish I mean, متشانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشانی, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşani ~ متشانی

Ottoman Turkish

Top