متشام

متشام

English-Ottoman Turkish language متشام


متشام - müteşam

متشام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشام. متشام attoman turkish I mean, متشام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشام, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşam ~ متشام

Ottoman Turkish

Top