متشفی

متشفی

English-Ottoman Turkish language متشفی


متشفی - müteşeffi

متشفی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشفی. متشفی attoman turkish I mean, متشفی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشفی, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşeffi ~ متشفw
müteşeffi ~ متشفی

Ottoman Turkish

Top