متشمز

متشمز

English-Ottoman Turkish language متشمز


متشمز - müteşemmiz

متشمز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشمز. متشمز attoman turkish I mean, متشمز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشمز, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşemmiz ~ متشمز

Ottoman Turkish

Top