متشمل

متشمل

English-Ottoman Turkish language متشمل


متشمل - müteşemmil

متشمل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشمل. متشمل attoman turkish I mean, متشمل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشمل, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşemmil ~ متشمل

Ottoman Turkish

Top