اقنان

اقنان

English-Ottoman Turkish language اقنان


اقنان - aknan

اقنان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقنان. اقنان attoman turkish I mean, اقنان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقنان, Ottoman Turkish English Dictionary

aknan ~ اقنان

Ottoman Turkish

Top