اقنات

اقنات

English-Ottoman Turkish language اقنات


اقنات - iknat

اقنات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقنات. اقنات attoman turkish I mean, اقنات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقنات, Ottoman Turkish English Dictionary

iknat ~ اقنات

Ottoman Turkish

Top