اقلیدس

اقلیدس

English-Ottoman Turkish language اقلیدس


اقلیدس - ıklidiş

اقلیدس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقلیدس. اقلیدس attoman turkish I mean, اقلیدس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقلیدس, Ottoman Turkish English Dictionary

ıklidiş ~ اقلیدس

Ottoman Turkish

Top