اقناعی

اقناعی

English-Ottoman Turkish language اقناعی


اقناعی - ikna'i

اقناعی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقناعی. اقناعی attoman turkish I mean, اقناعی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقناعی, Ottoman Turkish English Dictionary

ikna'i ~ اقناعی

Ottoman Turkish

Top