اقصمه

اقصمه

English-Ottoman Turkish language اقصمه


اقصمه - akmisa

اقصمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقصمه. اقصمه attoman turkish I mean, اقصمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقصمه, Ottoman Turkish English Dictionary

akmisa ~ اقصمه

Ottoman Turkish

Top