اقللی

اقللی

English-Ottoman Turkish language اقللی


اقللی - akallı

اقللی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقللی. اقللی attoman turkish I mean, اقللی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقللی, Ottoman Turkish English Dictionary

akallı ~ اقللی
akallı ~ اقلی

Ottoman Turkish

Top