اقفره

اقفره

English-Ottoman Turkish language اقفره


اقفره - akfize

اقفره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقفره. اقفره attoman turkish I mean, اقفره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقفره, Ottoman Turkish English Dictionary

akfize ~ اقفره

Ottoman Turkish

Top