اقعار

اقعار

English-Ottoman Turkish language اقعار


اقعار - ik'ar

اقعار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقعار. اقعار attoman turkish I mean, اقعار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقعار, Ottoman Turkish English Dictionary

ik'ar ~ اقعار

Ottoman Turkish

Top