اقصی

اقصی

English-Ottoman Turkish language اقصی


اقصی - aksa

اقصی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقصی. اقصی attoman turkish I mean, اقصی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقصی, Ottoman Turkish English Dictionary

aksa ~ اقصا
aksa ~ اقصی

Ottoman Turkish

Top