اقضيه

اقضيه

English-Ottoman Turkish language اقضيه


اقضيه - akziye

اقضيه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقضيه. اقضيه attoman turkish I mean, اقضيه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقضيه, Ottoman Turkish English Dictionary

akziye ~ اقضيه

Ottoman Turkish

Top