اقعاد

اقعاد

English-Ottoman Turkish language اقعاد


اقعاد - ik'ad

اقعاد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقعاد. اقعاد attoman turkish I mean, اقعاد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقعاد, Ottoman Turkish English Dictionary

ik'ad ~ اقعاد

Ottoman Turkish

Top