اقفی

اقفی

English-Ottoman Turkish language اقفی


اقفی - akfi

اقفی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقفی. اقفی attoman turkish I mean, اقفی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقفی, Ottoman Turkish English Dictionary

akfi ~ اقفی

Ottoman Turkish

Top