اقلید

اقلید

English-Ottoman Turkish language اقلید


اقلید - ıllid

اقلید means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقلید. اقلید attoman turkish I mean, اقلید What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقلید, Ottoman Turkish English Dictionary

ıllid ~ اقلید

Ottoman Turkish

Top