آقلامق

آقلامق

English-Ottoman Turkish language آقلامق


آقلامق - aklamak

آقلامق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آقلامق. آقلامق attoman turkish I mean, آقلامق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آقلامق, Ottoman Turkish English Dictionary

aklamak ~ آقلامق
aklamak ~ آقلمق

Ottoman Turkish

Top