اقمار

اقمار

English-Ottoman Turkish language اقمار


اقمار - akmar

اقمار - ikmar

اقمار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقمار. اقمار attoman turkish I mean, اقمار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقمار, Ottoman Turkish English Dictionary

akmar ~ اقمار
ikmar ~ اقمار

Ottoman Turkish

Top