آقندی

آقندی

English-Ottoman Turkish language آقندی


آقندی - akıntı

آقندی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آقندی. آقندی attoman turkish I mean, آقندی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آقندی, Ottoman Turkish English Dictionary

akıntı ~ آقندی

Ottoman Turkish

Top