آقولق

آقولق

English-Ottoman Turkish language آقولق


آقولق - akovluk

آقولق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آقولق. آقولق attoman turkish I mean, آقولق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آقولق, Ottoman Turkish English Dictionary

akovluk ~ آقولق

Ottoman Turkish

Top