اقها

اقها

English-Ottoman Turkish language اقها


اقها - ikha

اقها means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقها. اقها attoman turkish I mean, اقها What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقها, Ottoman Turkish English Dictionary

ikha ~ اقها
ikha ~ اكها

Ottoman Turkish

Top