آقوغان

آقوغان

English-Ottoman Turkish language آقوغان


آقوغان - agugan

آقوغان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آقوغان. آقوغان attoman turkish I mean, آقوغان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آقوغان, Ottoman Turkish English Dictionary

agugan ~ آقوغان

Ottoman Turkish

Top