آقنجی

آقنجی

English-Ottoman Turkish language آقنجی


آقنجی - akıncı

آقنجی - akıncı

آقنجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آقنجی. آقنجی attoman turkish I mean, آقنجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آقنجی, Ottoman Turkish English Dictionary

akıncı ~ آقنجی

Ottoman Turkish

Top