اقطرار

اقطرار

English-Ottoman Turkish language اقطرار


اقطرار - iktirar

اقطرار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقطرار. اقطرار attoman turkish I mean, اقطرار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقطرار, Ottoman Turkish English Dictionary

iktirar ~ اقطرار

Ottoman Turkish

Top