اقشاملو

اقشاملو

English-Ottoman Turkish language اقشاملو


اقشاملو - akşamlı

اقشاملو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقشاملو. اقشاملو attoman turkish I mean, اقشاملو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقشاملو, Ottoman Turkish English Dictionary

akşamlı ~ اقشاملو

Ottoman Turkish

Top