آقسنقر

آقسنقر

English-Ottoman Turkish language آقسنقر


آقسنقر - ak-sungur

آقسنقر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آقسنقر. آقسنقر attoman turkish I mean, آقسنقر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آقسنقر, Ottoman Turkish English Dictionary

ak-sungur ~ آقسنقر

Ottoman Turkish

Top