اقسومه

اقسومه

English-Ottoman Turkish language اقسومه


اقسومه - uksume

اقسومه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقسومه. اقسومه attoman turkish I mean, اقسومه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقسومه, Ottoman Turkish English Dictionary

uksume ~ اقسومه

Ottoman Turkish

Top