صنعانی

صنعانی

English-Ottoman Turkish language صنعانی


صنعانی - san'ani

صنعانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صنعانی. صنعانی attoman turkish I mean, صنعانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صنعانی, Ottoman Turkish English Dictionary

san'ani ~ صنعانی

Ottoman Turkish

Top