صنوان

صنوان

English-Ottoman Turkish language صنوان


صنوان - sınvan

صنوان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صنوان. صنوان attoman turkish I mean, صنوان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صنوان, Ottoman Turkish English Dictionary

sınvan ~ صنوان

Ottoman Turkish

Top