صنه مق

صنه مق

English-Ottoman Turkish language صنه مق


صنه مق - sınamak

صنه مق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صنه مق. صنه مق attoman turkish I mean, صنه مق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صنه مق, Ottoman Turkish English Dictionary

sınamak ~ صنامق
sınamak ~ صنه مق
sınamak ~ صینامق

Ottoman Turkish

Top