صنغون

صنغون

English-Ottoman Turkish language صنغون


صنغون - sıngın

صنغون means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صنغون. صنغون attoman turkish I mean, صنغون What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صنغون, Ottoman Turkish English Dictionary

sıngın ~ صنغون
sıngın ~ صینغون
sıngın ~ صینغين

Ottoman Turkish

Top