صندوقلو

صندوقلو

English-Ottoman Turkish language صندوقلو


صندوقلو - sandıklı

صندوقلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندوقلو. صندوقلو attoman turkish I mean, صندوقلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندوقلو, Ottoman Turkish English Dictionary

sandıklı ~ صندوقلو

Ottoman Turkish

Top