صندرغی

صندرغی

English-Ottoman Turkish language صندرغی


صندرغی - sındırgı

صندرغی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندرغی. صندرغی attoman turkish I mean, صندرغی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندرغی, Ottoman Turkish English Dictionary

sındırgı ~ صندرغی
sındırgı ~ صیندرغی

Ottoman Turkish

Top