صندلانی

صندلانی

English-Ottoman Turkish language صندلانی


صندلانی - sandalani

صندلانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندلانی. صندلانی attoman turkish I mean, صندلانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندلانی, Ottoman Turkish English Dictionary

sandalani ~ صندلانی

Ottoman Turkish

Top