صندوقدار

صندوقدار

English-Ottoman Turkish language صندوقدار


صندوقدار - sandukdar

صندوقدار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندوقدار. صندوقدار attoman turkish I mean, صندوقدار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندوقدار, Ottoman Turkish English Dictionary

sandukdar ~ صندوقدار

Ottoman Turkish

Top