صندالجی

صندالجی

English-Ottoman Turkish language صندالجی


صندالجی - sandalcı

صندالجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندالجی. صندالجی attoman turkish I mean, صندالجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندالجی, Ottoman Turkish English Dictionary

sandalcı ~ صندالجی

Ottoman Turkish

Top