صندلوس

صندلوس

English-Ottoman Turkish language صندلوس


صندلوس - sandalos

صندلوس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندلوس. صندلوس attoman turkish I mean, صندلوس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندلوس, Ottoman Turkish English Dictionary

sandalos ~ صندلوس

Ottoman Turkish

Top