صندوقجی

صندوقجی

English-Ottoman Turkish language صندوقجی


صندوقجی - sandıkçı

صندوقجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندوقجی. صندوقجی attoman turkish I mean, صندوقجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندوقجی, Ottoman Turkish English Dictionary

sandıkçı ~ صندوقجی

Ottoman Turkish

Top