صندولوس

صندولوس

English-Ottoman Turkish language صندولوس


صندولوس - sandolos

صندولوس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندولوس. صندولوس attoman turkish I mean, صندولوس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندولوس, Ottoman Turkish English Dictionary

sandolos ~ صندولوس

Ottoman Turkish

Top