صندوقه

صندوقه

English-Ottoman Turkish language صندوقه


صندوقه - sanduka

صندوقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صندوقه. صندوقه attoman turkish I mean, صندوقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صندوقه, Ottoman Turkish English Dictionary

sanduka ~ صندوقه

Ottoman Turkish

Top