صنیعه

صنیعه

English-Ottoman Turkish language صنیعه


صنیعه - sani'a

صنیعه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صنیعه. صنیعه attoman turkish I mean, صنیعه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صنیعه, Ottoman Turkish English Dictionary

sani'a ~ صنیعه

Ottoman Turkish

Top